Boston Red Sox vs. Chicago White Sox, July 18, 2012 - Buckeyes